JM Tropical Hotel - шаблон joomla Книги
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • Latca 06
  • Latca 05
  • Latca 04

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ_CHỦ TỊCH HĐQT_BÙI GIA HƯỚNG

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Gia Hướng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: LMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,67%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/01/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/01/2022.