JM Tropical Hotel - шаблон joomla Книги
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • Latca 06
  • Latca 05
  • Latca 04

SƠ YẾU LÝ LỊCH BỔ SUNG VÀ ĐƠN TỪ NHIỆM KỲ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Sơ yếu lý lịch nhân sự bổ sung và đơn từ nhiệm như đính kèm.

Trân trọng!

Đơn từ nhiệm

Sơ yếu lý lịch

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG KỲ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (lần thứ 2)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi quý cổ đông Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 14/05/2021

FILE ĐÍNH KÈM

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG KỲ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi quý cổ đông Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/04/2021

FILE ĐÍNH KÈM

 

THÔNG TIN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 6

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi quý cổ đông thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6 của công ty 

(Công ty đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 (cấp ngày 09/04/2021) vào ngày 13/04/2021)

FILE ĐÍNH KÈM