JM Tropical Hotel - шаблон joomla Книги
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • Latca 06
  • Latca 05
  • Latca 04

CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (06/06/2018)

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty như đính kèm

Trân trọng.

CÔNG VĂN GIA HẠN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (05/06/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca kính gửi Quý cổ đông Công văn gia hạn họp đại hội cổ đông thường niên của công ty như đính kèm.

Trân trọng,

CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2017, KẾ HOẠCH QUÝ 4/2017, ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BỘT SIÊU MỊN CACO3 (18/10/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết về kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3/2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2017; đầu tư dây chuyển sản xuất bột siêu mịn CaCo3 của công ty như đính kèm

Trân trọng,

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 (18/10/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017 của công ty như đính kèm

Trân trọng,

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 (17/10/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 của công ty như đính kèm

Trân trọng,

Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của công ty như đính kèm

Trân trọng,

Công bố Báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty như đính kèm

Trân trọng,

Công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu (14/09/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty như đính kèm.

Trân trọng,

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch quý 3/2017 (05/07/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2017 của công ty như đính kèm.

Trân trọng,

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch (14/09/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của công ty như đính kèm.

Trân trọng,