JM Tropical Hotel - шаблон joomla Книги
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • Latca 06
  • Latca 05
  • Latca 04

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (24/01/2019)

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như đính kèm.

Trân trọng!

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (08/01/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông,

Công ty cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng như đính kèm.

Trần trọng!

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan (16/01/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca gửi tới Quý cổ đông Báo cáo  kết quả giao dịch cổ phiểu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan như đính kèm.

Trân trọng!

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan (08/01/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông.

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca gửi tới Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan như đính kèm.

Trân trọng!

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (19/12/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như đính kèm.

Trân trọng.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan (17/12/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan như đính kèm.

Trân trọng.

Công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (15/12/2018)

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết hội đồng quản trị của công ty như đính kèm.

Trân trọng.

 

CÔNG BỐ BIÊN BẢN HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (06/06/2018)

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi Quý cổ đông Biên bản hội nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty như đính kèm

Trân trọng.

CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (06/06/2018)

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty như đính kèm

Trân trọng.

CÔNG VĂN GIA HẠN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (05/06/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca kính gửi Quý cổ đông Công văn gia hạn họp đại hội cổ đông thường niên của công ty như đính kèm.

Trân trọng,

CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2017, KẾ HOẠCH QUÝ 4/2017, ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BỘT SIÊU MỊN CACO3 (18/10/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết về kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3/2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2017; đầu tư dây chuyển sản xuất bột siêu mịn CaCo3 của công ty như đính kèm

Trân trọng,