JM Tropical Hotel - шаблон joomla Книги
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • anh dong
  • Latca 06
  • Latca 05
  • Latca 04

Biên bản họp Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi quý Cổ đông Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Trân trọng!

File đính kèm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ 2022

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Thông báo thay đổi nhân sự (Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)như đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm 

SƠ YẾU LÝ LỊCH BỔ SUNG VÀ ĐƠN TỪ NHIỆM KỲ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Sơ yếu lý lịch nhân sự bổ sung và đơn từ nhiệm như đính kèm.

Trân trọng!

Đơn từ nhiệm

Sơ yếu lý lịch